Blog : Tutkimustuloksia

Deloitte Human Capital Trends 2019 – Podcast #94

Deloitte Human Capital Trends 2019 – Podcast #94

Mitä Deloitte Human Capital Trends 2019 -tutkimusraportti kertoo meille maailman menosta ja henkilöstön johtamisen pääasiallisista huomion kohteista vuonna 2019?

Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa käsitellään Deloitte Human Capital Trends 2019 -raportin 10 johtamisen trendiä. Mitä nämä trendit tänä vuonna ovat? Mitä ne tarkoittavat ja mitä modernin kasvuyrityksen johtajan, esimiehen ja HR:n pitäisi niistä ajatella?

Deloitte Human Capital Trends 2019

Deloitte TOP 10 Johtamisen trendit 2019 infograafiTänä vuonna kyselytutkimukseen vastasi noin 9500 yli 30 maasta. Aktiivisimman vastaajat olivat järjestyksessä Yhdysvallat, Saksa ja Belgia. Pohjoismaista Suomi oli aktiivisin 188 vastaajalla. Sen jälkeen tulivat Norja (148) ja Tanska (113). Vastaajista 38% edustaa keskijohtoa, 41% itsenäisiä vastaajia (raportissa nimellä “individual contributor) ja 11% ylintä johtoa (C-suite ja Vice President).

Pohjoismaissa tärkeimmät trendit olivat tänä vuonna suhteellisen yhtämielisiä globaalin näkemyksen kanssa. Muistelen, että aiempina vuosina globaali ja Pohjoismainen mielipide on eronnut jokseenkin toisistaan.

Top 3 Human Capital Trends 2019 (johtamisen trendit) Pohjoismaissa ja globaalisti ovat:

#1 Learning 89% Pohjoismaissa, 86% globaalisti

Suurin huomio ja paine on tietysti organisaatioiden kyky sekä muuttaa oppimisen ja osaamisen kehittämisen keinoja että varmistaa yksilöiden osaamisen kehittyminen ja valmius soveltaa uutta ja vanhaa tietoa liiketoiminnan tarpeissa. Tämä ei ole mikään uusi havainto, mutta sen nouseminen listan kärkeen kertoo siitä, miten suureksi osaamisen kehittämisen ja ajantasalla pitämisen tarve on noussut. 

Raportti kertoo, että tietotyöläisten #1 syy irtisanotua tällä hetkellä on työnantajan kykenemättömyys pitää tai mahdollistaa oman osaamisen ajantasalla pysyminen. Siinä pohdittavaa meille kullekin.

#2 Human experience 86% Pohjoismaissa, 84% globaalisti

Työn merkityksellisyys korostuu koko ajan enemmän ja enemmän. Viime vuosina moni tutkimus on nostanut esille osaajien korostaman työn merkityksellisyyden ja vaikuttamisen tarpeen. Valtaosa työntekijöistä haluaa antaa panoksensa johonkin tärkeäksi ja arvokkaaksi kokemaan. Työnantaja-yritysten on kyettävä kirkastamaan ja kiteyttämään, mikä “se jokin” juuri teillä on.

Uskon, että yksi syy merkityksellisyyden korostumiseen liittyy koko ajan monimutkaistuvaan työnteon ilmastoon. Kun maailma muuttuu kiihtyvää tahtia, työnteon ympäristö muuttuu ja työ itsessään muuttuu. Meiltä jokaiselta vaaditaan varsinaisen työpanoksen lisäksi valtavan paljon enemmän: halua, tahtoa, kykyä, resursseja uudistaa osaamistamme, tehdä työtä itsenäisemmin, antaa panoksemme ketterästi ja joustavasti siellä, missä sitä kulloinkin eniten tarvitaan, tehdä töitä robottien kanssa, vastaanottaa tehtäviä, jotka ovat yhdistelmä monenlaisista toimenkuvista, ja vieläpä työskennellä robotti lähimpänä työparina. Ei ihme, että tälle moninkertaiselle “extraeffortille” täytyy löytyä sielua ruokkiva syy.

Jos aiemmin puhuttiin työntekijäkokemuksesta työajan puitteissa, raportti korostaa työntekijäkokemuksen venymistä myös työn ulkopuolelle. Siksi “human experience”. 

Minusta oli tietysti ihastuttavaa todeta, että meidän Vaikuttava Työnantajabrändi©️ -konseptin korostama moderni työnantajalupaus “Miten teemme työntekijöidemme työ — elämästä parempaa kuin muut vastaavat työnantajat?” on aika lailla spot on.

#3 Leadership 21-luvulla 81% Pohjoismaissa, 80% globaalisti

Kun organisaatioiden toimintaympäristö muuttuu näin kiihkeään tahtiin, työnteko muuttuu, työntekemisen muodot muuttuvat, työsuhteiden muodot laajenevat yrityksen omista vakituisista työntekijöistä itsenäisten toimenharjoittajien vakituiseen hyödyntämiseen, on selvää, että paine muuttaa myös johtamista muuttuu.

Kolmanneksi tärkein huomion kohde on johtajuus 21-luvulla. Tämä koskee sekä yritysten johtamista että ihmisten johtamista. Kun kaikki muu muuttuu ympärillä, on selvää, että johtamisessakin on tehtävä muutoksia. Kutsun tätä muutosjohtamisen 2.0:ksi. On eri asia johtaa hallittua, suunniteltua muutosta suhteellisen muuttumattomassa ympäristössä, kun johtaa muutosta jopa pakonsanelemana epävarmasssa ja epäselvässä ympäristössä.

Mitä taitoja tarvitaan? Mihin esimiestyössä pitäisi keskittyä? Mistä ylipäätään saa sellaista johtamisenvalmennusta, joka huomioi ihan uudenlaiset olosuhteet? Jos vastaat leadership-koulutuksista, nyt jos koskaan on syytä arvioida, mitä olet ostamassa ja kuinka ajantasalla tai aikaansa edellä koulutuspalveluita tarjoava kumppaninne on.

Deloitte Human Capital Trends 2016 -raportti nosti ensimmäistä kertaa esille tulevaisuuden organisaatiomallin, jonka se nimesi “network of teams”. Tämä tiimiytyminen korostuu myös tämän vuoden raportissa. Organisaatiot tiimiytyvät kaikilla tasoilla, vanhat hierarkiat purkautuvat ja erilaiset osaajat liittyvät yhteen tiimeiksi ratkomaan kulloinkin käsillä olevaa ongelmaa. 

Lataa Deloitte Human Capital Trends 2019 – tutkimusraportti >>

Katso Deloitte Human Capital Trends 2018 – infograafi >>

Tiimien organisaatio nousi esille jo vuoden 2016 raportissa >>

Kuuntele jakso

 

Kuuntele jakso Soundcloudissa | Stitcher Radiossa | iTunesissa | Spotifyssa

Jakson kesto: 1:07:08 min

Palkitsemisen täytyy muuttua edelleen

Human Capital Trends 2019 #7, Rewards (palkitseminen) korostaa sitä, miten nykymuodossa tarjotut kannustimet ja edut eivät enää tehoa työmotivaatioon ja sitoutumiseen. Raportti korostaa tärkeimmäksi motivaattoriksi työn merkitystä, hyvää johtamista ja oman osaamisen kehittymistä.

Raportin mukaan paras kannustin muuttuvassa maailmassa on ihmisten väliset suhteet ja merkityksellisen työn löytäminen, ei pöydällinen erilaisia etuuksia. Kivakulttuurin merkitys on ollut katoamassa jo pitkään, ja nyt sen toteaa myös tämä raportti. Mikään automaatti ei korvaa henkilöstön sitoutumista yrityksen missioon ja asiakaslupauksen lunastamiseen yksilöä kokonaisvaltaisesti kunnioittavassa ja arvostavassa työympäristössä.

Erota kivakulttuuri ja strateginen kulttuuri >>

Mitä strateginen kulttuuri tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on organisaatiolle >>

Kannattaa katsoa tästä vuoden 2018 Human Capital Trends -raporttia koskevasta blogikirjoituksestani palkitsemista koskeva taulukko. Siinä listataan 5 liiketoiminnan kannalta merkityksellistä asiaa, joihin kannustimien ja etuuksien odotetaan vaikuttavan. Näiden vieressä esitetään kuinka moni vastaajaorganisaatioista koki, että heidän palkitsemisen repertuaarinsa vaikutti kuhunkin liiketoiminnan kannalta merkitykselliseen asiaan.

Miten palkitsemisen pitäisi muuttua?

Sekä tämä raportti että ensi viikon jaksossa käsittelemäni toinen tutkimustulos korostavat kumpikin kolmea asiaa, joihin tulevaisuuden menestyjäorganisaatio keskittyy valitessaan sekä organisaation suorituskykyyn että vetovoimaan yhtäaikaa vaikuttavat “kannustimet”. 

Nykyiset etuudet ja kannustimet eivät vedä puoleensa, eivät motivoi (eli kannusta), eivätkä sitouta yrityksen tarvitsemia uuden työelämän osaajia. Niiden sijaan yritysten kannattaa ensin laittaa kaikki paukut seuraaviin kolmeen asiaan:

 1. Parempi johtaminen
 2. Yrityksen kyky kasvattaa osaajien osaamista tulevaisuutta varten
 3. Työn merkityksellisyys, eli työntekijän kokema henkilökohtainen vaikutus hänelle merkityksellisiin asioihin

Vaikuttava työnantajabrändi© -podcast

Eminen Susanna Rantasen käsikirjoittama ja juontama Vaikuttava Työnantajabrändi© -podcast on suunnattu modernien kasvuyritysten johdolle, markkinoinnille ja HR:lle. Se ilmestyy joka maanantai. Susanna tarjoilee varsin liiketoimintalähtöistä ja luovaa ajattelua talent-yleisöön vaikuttamiseksi.

Vaikuttava Työnantajabrändi© on Eminen Susanna Rantasen kehittämä konsepti ja markkinoinnin metodi työnantajabrändin rakentamiseen digitaalisia ja sosiaalisia markkinoinnin keinoja hyödyntäen. Se on kehitetty erityisesti modernien kasvuyritysten skaalautumistarpeita ajatellen.

 

Deloitte: TOP 10 johtamisen trendit 2019 [infograafi]

Deloitte: TOP 10 johtamisen trendit 2019 [infograafi]

Deloitte julkaisi hiljattain TOP 10 johtamisen trendit vuonna 2019. Kiteytimme megalomaanisen raportin annin tuttuun tapaan infograafiksi. Klikkaa kuvaa ja saat ladattua itsellesi infograafin PDF-version.

Johtamisen Trendit 2019

Deloitte TOP 10 Johtamisen trendit 2019 infograafiJo vuodesta 2013 alkaen toteutettu Deloitten Human Capital Trends -raportti listaa vuosittain vastaajien tärkeimmäksi nostamat johtamisen trendit.

Tänä vuonna vastaajien kokonaismäärä oli hieman pienempi, mitä viime vuonna. Mutta ihastuttavaa oli huomata, että me suomalaiset olimme Pohjoismaista ahkerimmat vastaajat. Tästä on se ilo, että Pohjoismaiden luvut ovat näin lähempänä omaa totuuttamme.

Tämän vuoden 10 tärkeintä johtamisen trendiä on:

#1 Learning

#2 The Human Experience

#3 21st Century Leadership

#4 Talent Mobility

#5 The HR Cloud (strategy)

#6 Talent Access

#7 Rewards

#8 From jobs to Superjobs

#9 From hierarchy to teams

#10 Alternative workforce

Käsittelemme tutkimusta ja näitä 10 johtamisen trendiä tarkemmin Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa 94, joka ilmestyy maanantaina 20.5.2019.

Human Capital trends -pääteemat

Tänä vuonna 10 johtamisen trendiä on jaettu kolmeen pääteemaan:

 • Future of workforce
 • Future of the organization
 • Future of HR

Nämä kertovat meille, mitä kaikkea globaali transformaatio koskee, kun sitä tarkastellaan johtamisen vinkkelistä.

Future of workforce koskee sitä, miten organisaatioden tulee suhtautua työn muutokseen, hyväksyä ns. avoimet osaajamarkkinat ja tiedostaa, että moni johtamismalli ja tottumus jää auttamatta vanhaksi, kun työ ja organisaatiot muuttuvat.

Future of the organization koskee sitä, miten tiimit, tiimien verkostot sekä uudenlaiset näkökulmat palkitsemiseen ovat kuskin paikalla organisaatioiden suoriutumiskykyä johdettaessa.

Future of HR koskee puolestaan sitä, miten koko HR-funktion on uudelleen muotoiltava toimenkuvansa, tehtävänsä ja roolinsa teknologiaa hyödyntävänä transformaation mahdollistajana.

Lataa johtamisen trendit [infograafi]

Klikkaa infograafi auki ja tutustu tarkemmin kiteytykseemme Deloitten Human Capital Trends 2019 -raportista.

Lataa Deloitten Human Capital Trends 2019 -raportti täältä >>

Kuuntele raportin purku podcastistamme ja anna minun kertoa sinulle tarkemmin raportin sisällöstä. 

 

Sosiaalinen media vuonna 2018 (toimialaraportti)- Podcast jakso 61

Sosiaalinen media vuonna 2018 (toimialaraportti)- Podcast jakso 61

Miten sosiaalinen media vastaa B2B-markkinoinnin tarpeisiin?

Onko sosiaalinen media hyödyllisempi kulutttajamarkkinointia tekeville yrityksille?

Mihin yritysten sosiaalisen median panostukset menevät pääasiassa?

Social Media Examiner teki vuotuisen selvityksensä siitä, miten yritykset ovat käyttäneet sosiaalista mediaa vuonna 2018 ja mihin katseet on tähdätty vuotta 2019 silmällä pitäen. 

Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa puramme tämän raportin sisällön 13 kysymykseen ja vastaukseen. Susanna kommentoi myös raportin antia suomalaisesta näkökulmasta ja erityisesti vaikuttavamman työnantajabrändin kehittämisen kulmasta.

Lue Markkinointi & Mainonta -lehdestä, mitä suomalainen sosiaalisen median tutkimus paljasti >>

Sosiaalinen media vuonna 2018 – toimialaraportti

Social Media Examiner koostaa Social Media Industry -raportin vuosittain heti alkuvuonna tekemänsä kyselytutkimuksen tuloksista. Tänä vuonna kyselyyn vastasi 5800 markkinoijaa pääasiassa Yhdysvalloista, Kanadasta, UK:sta, Australiasta ja Intiasta.

72% vastaajista on käyttänyt sosiaalista mediaa yritysmarkkinoinnissa vähintään 2 vuotta ja 66% vastaajista on keskittynyt kuluttajamarkkinointiin. Valtaosa vastaajista on itsenäisiä sosiaalisen median markkinoinnin toimijoita, jotka tekevät somemarkkinointia asiakkaidensa puolesta.

Lataa raportti tästä >> 

Jakson sisältö

 1. Mitä konkreettista hyötyä systemaattinen markkinointi sosiaalisissa medioissa on yrityksille tuottanu?
 2. Miten alan ammattilaiset painottavat eri sosiaalisia medioita markkinointipaletissaan?
 3. Suosivatko aloittelevat yrityskäyttäjät eri sosiaalisia medioita kuin jo pidempään sosiaalista mediaa hyödyntäneet yrityskäyttäjät?
 4. Miten yritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa orgaanisesti?
 5. Mistä sosiaalisista medioista yrityskäyttäjät haluavat oppia enemmän?
 6. Miten yritykset hyödyntävät maksullista markkinointia sosiaalisessa mediassa?
 7. Miten mainonta sosiaalisissa medioissa on muuttunut kuluneen vuoden aikana?
 8. Aikovatko somemarkkinoijat muuttaa sosiaalisen median maksullista käyttöä jollain tavalla lähitulevaisuudessa?
 9. Käyttävätkö somemarkkinoijat jo messenger botteja?
 10. Hyödyntävätkö yritysmarkkinoijat vaikuttajia sosiaalisen median markkinointipaletissaan?

Kuuntele jakso

 

Kuuntele jakso Soundcloudissa | Stitcherissä | iTunesissa

Jakson kesto: 59:23 min. 

Eminen podcast sosiaalinen media suosituimmat sisältömuodot 2018

Jaksossa mainitut linkit

Messenger botit:

What are bots? >>

Messanger bots are going to be huge in content marketing >>

How Facebook Messenger Bots are revolutionizing businesses >> 

Facebook bots for marketers, a guide >>

Vaikuttajamarkkinointi

Työntekijälähettilyyden toinen aalto >>

Vaikuttajamarkkinoinnin lyhyt oppimäärä >> 

Vaikuttajamarkkinoinnin trendit >>

Vaikuttajamarkkinointi on tutkitusti tehokasta >>

Visuaalinen sisältö

Linda Saukko-Rauta (kuvittaa mm. Nordic Business Forumin puheenvuorojen sisällöt)

Tutustu Lindan töihin ja menetelmään täällä >>

Valokuvat HR-markkinoinnin sisältönä podcastin jaksossa 57 >>

Vaikuttava työnantajabrändi© -podcastista

Eminen Susanna Rantasen käsikirjoittama ja juontama Vaikuttava Työnantajabrändi© -podcast on moderneille kasvuyrityksille ja moderneille HR-ammattilaisille suunnattu podcast. Susanna tarjoilee liiketoimintalähtöistä ajattelua talent-yleisöön vaikuttamiseksi. Vaikuttava Työnantajabrändi© on Susanna Rantasen ja Eminen kehittämä konsepti moderniin työnantajabrändin rakentamiseen.

@rantanensusanna jakaa viikoittain käytännön vinkkejä, ideoita ja kokemuksia siitä, miten yritys voi vaikuttaa määrittämiinsä talent-yleisöihin modernin työnantajabrändin rakentamisen, eli tarinallistamisen ja HR-sisältömarkkinoinnin keinoin.